Čo je to IMS?

Skratka IMS - inteligentný merací systém 

by mala zaujímať tých odberateľov elektriny, ktorých ročná spotreba presahuje úroveň 4 MWh. Okrem firiem a inštitúcií ide aj o domácnosti, ktoré žijú v rodinných domoch. Práve tým musí distribútor elektriny do roku 2020 inteligentný elektromer nainštalovať. Celkovo by sa malo k IMS dostať približne pol milióna domácností, už dnes sa ich počet odhaduje na vyše stotisíc. Ďalšie tisíce inteligentných elektromerov pribudnú vo firmách a rôznych inštitúciách, ako sú napríklad samosprávy. 


Na čo je inteligentný elektromer dobrý? 

V prvom rade umožňuje automatický zber, spracovanie a prenos údajov. Nie je teda potrebné ho fyzicky odpočítavať. Vďaka nemu je možné sledovať spotrebu elektriny na hodinovej báze. Výsledkom sú oveľa presnejšie dáta, s ktorými sa následne dá pracovať na strane dodávateľa i odberateľa energií. Doteraz sa totiž priebeh spotreby v domácnostiach i u malých odberateľov určoval tzv. typovými diagramami odberu. V ich prípade však do značnej miery ide iba o odhad, pričom reálna spotreba sa môže od diagramu líšiť. Napríklad, keď v zime klesne teplota pod dlhodobé priemery, spotreba narastie nad rámec, ktorý predpokladal typový diagram. A naopak, ak je teplejšie, bude v skutočnosti nižšia. 
Práve v tomto spočíva najväčší potenciál IMS. Inteligentný elektromer vás nielen ušetrí návštev odpočtára, no dodávateľom elektriny umožňuje poskytnúť svojim zákazníkom sofistikovanejšie služby. Tu ide predovšetkým o variabilnú tarifikáciu, pri ktorej sa ceny menia počas dňa. Vo všeobecnosti platí, že elektrina je lacnejšia vtedy, keď sa v globálnom meradle využíva menej – predovšetkým večer, v noci alebo cez víkend. Ak odberateľ presunie energeticky náročné činnosti do lacnejších hodín, dokáže vďaka variabilnej tarifikácii dosiahnuť až tretinovú úsporu. Energetická a finančná náročnosť jednotlivých činností sa pritom dá sledovať online - či už cez web alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie. 


Znamená IMS koniec zálohových faktúr?

S IMS sa spája aj zmena spôsobu fakturácie. Kým odberateľ bez IMS platí zálohové faktúry a raz ročne dostane vyúčtovanie, ten s inteligentným elektromerom prechádza na mesačnú fakturáciu. Každý mesiac teda zaplatí presne toľko, koľko elektriny spotreboval. Výška faktúr sa tak môže v priebehu roka meniť – a to predovšetkým u tých odberateľov, ktorí elektrinou kúria. V zime logicky zaplatia mesačne výrazne viac, než v lete. Komu to nevyhovuje, mal by sa u svojho dodávateľa informovať, či sa s ním nemôže individuálne dohodnúť na iných platobných podmienkach. Napríklad na zachovaní zálohových faktúr a ich vyúčtovaní až po dlhšom období.

Kto dostane IMS?

Pravidlá pre inštaláciu inteligentných meracích systémov sú určené vo vyhláške Ministerstva hospodárstva SR č. 358/2013 Z. z.. V nej sú koncoví odberatelia, ktorých sa inštalácia IMS týka, rozdelení do štyroch kategórií:

  • kategória 1 – odberatelia s ročnou spotrebou elektriny najmenej 15 MWh a maximálnou rezervovanou kapacitou najmenej 30 kW alebo najmenej 45 A,
  • kategória 2 – odberatelia s ročnou spotrebou elektriny najmenej 4 MWh a maximálnou rezervovanou kapacitou najmenej 30 kW alebo najmenej 45 A,
  • kategória 3 – odberatelia s ročnou spotrebou elektriny najmenej 4 MWh a maximálnou rezervovanou kapacitou menej ako 30 kW alebo menej ako 45 A,
  • kategória 4 – odberatelia s pripojeným zariadením na výrobu elektriny, nabíjacie stanice pre elektromobily, odovzdávacie miesta, odberatelia, u ktorých budú zistené nepriaznivé spätné vplyvy.

V praxi to znamená, že IMS dostane väčšina domácností bývajúcich v rodinných domoch, ako aj firmy, ktoré elektrinu využívajú aj na iné účely než na svietenie a zapojenie niekoľkých kusov výpočtovej techniky do siete.

Výsledkom bude, že až 80 % spotreby elektriny v domácnostiach na Slovensku bude meraných IMS. V prípade firiem bude tento podiel ešte vyšší. Celkovo by mal počet odberateľov vybavených IMS prekročiť úroveň 600-tisíc.

 

 

 

Najčastejšie otázky a odpovede k IMS

Môžem odmietnuť inštaláciu IMS?

Nie. V zmysle vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 358/2013 Z. z. je inštalácia IMS pre vybrané kategórie odberateľov povinná. Ide o tých, ktorí majú ročnú spotrebu vyššiu ako 4 MWh.

 

Môžem o inštaláciu IMS požiadať dobrovoľne?

Inteligentné elektromery budú automaticky namontované tým odberateľom, ktorí spĺňajú podmienky uvedené vo vyššie spomínanej vyhláške. Odberateľ, ktorý stanovené kritériá nespĺňa, IMS nedostane.

 

Koľko ma bude stáť inštalácia IMS?

Inštalácia je z pohľadu odberateľa elektriny bezplatná, náklady nesie distribútor.

 

Ako dlho budem mať IMS nainštalovaný?

Podľa platnej legislatívy môže byť určené meradlo nainštalované na odbernom mieste maximálne 12 rokov. Po tejto dobe by mal byť prístroj vymenený za nový, ktorý bude pravdepodobne modernejší.

 

Nebude mi samotný prístroj IMS spotrebovávať elektrinu, ktorú musím zaplatiť?

Vlastná spotreba inteligentného merača nie je zahrnutá v nameranej spotrebe. Neplatíte teda za ňu.

 

Nemôže sa mi do IMS niekto „nabúrať“ a sfalšovať dáta o spotrebe?

Nie. Údaje z IMS sú prenášané v zakryptovanej podobe, aby k nim nik nepovolaný nemal prístup.

 

Kde si nájdem namerané údaje z IMS?

Podľa platnej legislatívy to bude možné predovšetkým na webe vášho dodávateľa elektriny. No spoločnosť MAGNA ENERGIA na tento účel ponúka aj mobilnú aplikáciu.

 

Mám už IMS, no variabilnú tarifikáciu nemám. Ako mám o ňu požiadať?

Prejsť na variabilnú tarifikáciu nie je nutnosť, ale možnosť. Ak máte o ňu záujem, informujte sa o konkrétnej ponuke v tejto oblasti u svojho dodávateľa . Ak variabilnú tarifikáciu neponúka a máte o ňu záujem, zvážte zmenu dodávateľa. Napríklad, spoločnosť MAGNA ENERGIA na tento typ tarifikácie umožňuje prejsť už dlhšie.

 

Mám spotrebu vyššiu ako 4 MWH ročne, no IMS ešte nemám nainštalovaný. Dokedy mi ho nainštalujú?

Podľa platnej legislatívy by sa tak malo stať do konca roku 2020. 

 

Zlepší sa inštaláciou IMS kvalita elektriny?

Nie, týmto krokom nie je ovplyvnená kvalita elektriny, inteligentné meracie systémy však disponujú funkcionalitou na sledovanie kvality distribučnej sústavy. Vďaka nim dokáže prevádzkovateľ distribučnej sústavy zistiť zmeny kvalitatívnych parametrov v sieti, napríklad poruchy a ich rozsah.

 

Už teraz mám nainštalované intervalové meranie. Vymenia mi ho za IMS?

Ak je u odberateľa zavedené meranie typu A (intervalové meranie), prevádzkovateľ distribučnej sústavy v takom prípade mu nainštaluje IMS až pri výmene pôvodného meradla z dôvodu uplynutia platnosti jeho overenia.