Kto dostane IMS?

Pravidlá pre inštaláciu inteligentných meracích systémov sú určené vo vyhláške Ministerstva hospodárstva SR č. 358/2013 Z. z.. V nej sú koncoví odberatelia, ktorých sa inštalácia IMS týka, rozdelení do štyroch kategórií:

  • kategória 1 – odberatelia s ročnou spotrebou elektriny najmenej 15 MWh a maximálnou rezervovanou kapacitou najmenej 30 kW alebo najmenej 45 A,
  • kategória 2 – odberatelia s ročnou spotrebou elektriny najmenej 4 MWh a maximálnou rezervovanou kapacitou najmenej 30 kW alebo najmenej 45 A,
  • kategória 3 – odberatelia s ročnou spotrebou elektriny najmenej 4 MWh a maximálnou rezervovanou kapacitou menej ako 30 kW alebo menej ako 45 A,
  • kategória 4 – odberatelia s pripojeným zariadením na výrobu elektriny, nabíjacie stanice pre elektromobily, odovzdávacie miesta, odberatelia, u ktorých budú zistené nepriaznivé spätné vplyvy.

V praxi to znamená, že IMS dostane väčšina domácností bývajúcich v rodinných domoch, ako aj firmy, ktoré elektrinu využívajú aj na iné účely než na svietenie a zapojenie niekoľkých kusov výpočtovej techniky do siete.

Výsledkom bude, že až 80 % spotreby elektriny v domácnostiach na Slovensku bude meraných IMS. V prípade firiem bude tento podiel ešte vyšší. Celkovo by mal počet odberateľov vybavených IMS prekročiť úroveň 600-tisíc.